Beleid:

Elk jaar wordt er door het platform een beleidsplan vastgesteld om haar doelstellingen voor dat jaar neer te leggen.

Beleidsplan (O)GGZ-Participatie 2021

Het Platform Noord- en Midden Limburg GGZ & OGGZ (verder te noemen Platform) wil, binnen haar algemene doelstelling als collectieve (O)GGZ belangenbehartiger, advies- en kennis uitwisselingsorgaan en netwerkorganisatie in 2019, zich opnieuw verder richten op de volgende doelen.

Doelen:

1: Versterking en profilering Platform in de regio.
Het werven van leden/lidorganisaties om een sterkere positie te verwerven in de belangenbehartiging naar gemeenten, politiek, WMO adviesorganen, zorginstellingen en zorgfinanciers. Dit verspreid over de regio NM Limburg. Het Platform wil nog beter zichtbaar worden voor haar achterban en de algemene gemeenschap en de regio.

2: Beleidsontwikkelingen volgen en beïnvloeden.
Het Platform wil de vele ontwikkelingen in de (O)GGZ landelijk, regionaal en lokaal blijven volgen om in de tijd van ambulantisering, maar ook de decentralisaties van beleid naar gemeenten, zoals de komende jaren Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang, maar zeker ook de sluitende aanpak mensen met verward gedrag, voor haar achterban te kunnen opkomen. Beleidsbeinvloeding op die terreinen en het zijn van een gesprekspartner voor beleidsmakers, ten behoeve van haar achterban blijft het doel van het Platform.

3: Co-creatief samenwerken en innoveren.
Het Platform wil samen met partners bijdragen aan goede zorg en het verbeteren van maatschappelijke participatie in het algemeen. Dit door vanuit cliëntperspectief en eigen ervaringen naar betere behandeling en persoonlijk/maatschappelijk herstel te komen. Hierin wil het Platform de kracht van haar leden inzetten om samen met financiers als gemeenten en zorgverzekeraars, zorgaanbieders en het maatschappelijk middenveld te werken aan nieuwe ontwikkelingen.

4: Herstel en participatie bevorderen, richting een inclusieve samenleving.
Op zichzelf is het Platform een herstelorganisatie die mensen in hun kracht zet door cliënten een plek te geven, volwaardig burger te zijn en mee te doen. Voor mensen kan dat een basis zijn om weer vanuit een kwetsbare positie een rol in de maatschappij in te nemen.
Die rol wil het Platform ook blijven innemen in de regio NML voor haar achterban GGZ en OGGZ. Maatschappelijk herstellen en mensen met een psychische, sociaal maatschappelijke of andere mogelijke levensontwrichtende kwetsbaarheid weer mee laten doen, daar staan wij als Platform voor. Inzet van ervaringsdeskundigheid binnen het Platform als manier om ook anderen de moed en hoop te geven dat het mogelijk is om weer op een eigen niveau te kunnen participeren en door te bouwen aan een inclusieve samenleving. Dat wil zeggen ook het meenemen van de hele omgeving van onze achterban in haar emancipatie. Samen werken aan destigmatisering en normalisering door elkaar ontmoeten en met elkaar bekend zijn.

5: Actuele aandachtspunten oppakken en onder de aandacht brengen.                                  Maatschappelijke ontwikkelingen vereist voor het Platform om ook deze voortdurend te blijven volgen en regelmatig nieuwe aandachtspunten en ontwikkelingen op te pakken en onder  de aandacht brengen. Het Platform spreekt niet graag van doelgroepen, maar wil graag wel spreken van aandachtsgroepen die op bepaalde voor de actualiteit gunstige of juist voor deze groepen minder mooie momenten aandacht en ondersteuning behoeven. Te denken valt hier aan bevolkingsontwikkelingen en ontwikkelingen in de zin van nieuwe onderzoeksresultaten op het gebied van GGZ en OGGZ.

6: Duurzame borging.
Voor financiering is het Platform vooral afhankelijk van regionale en lokale gemeenten. Verder tracht het Platform op projectbasis financiële middelen te verwerven om gerichte activiteiten uit te kunnen voeren die bij de doelstellingen van het Platform aansluiten.

Uitvoering:
Om haar doelen te bereiken werkt het Platform met onderstaand uitvoeringsplan waarin thema’s en activiteiten staan beschreven. De werkvorm(en) bestaan uit haar maandelijkse algemene ledenvergadering en meer of minder structurele werk- en projectgroepen waarin thema’s worden uitgediept en werkvormen worden ontwikkeld en uitgevoerd.

Thema “Bereiken en informeren/Regie in de Regio”:
Binnen dit thema gaat het om het bereiken van onze achterban, het werven van nieuwe leden alsook het informeren van onze leden. Er is momenteel ontzettend veel gaande op het gebied van GGZ en OGGZ en we zien het als een belangrijke taak van het Platform om onze achterban en leden te informeren over deze ontwikkelingen. Daar waar de individuele burger door de bomen soms het bos niet meer ziet in zorg- en welzijnsland, zouden we als belangenbehartiger ook zomaar de boot kunnen missen vanwege een informatieachterstand in de actuele ontwikkelingen. We organiseren maandelijks een ledenvergadering en investeren actief in kennis- en informatieoverdracht. We bezoeken locaties van zorgaanbieders en informeren cliënten en halen signalen op. We zijn aanwezig op bijeenkomsten rondom participatie en herstel en ontwikkelingen naar een inclusieve samenleving. Het Platform participeert in het programma Regie in de Regio van MIND, Landelijk Platform Psychische Gezondheid, waarmee een wederzijdse versterking van en naar het Platform, cliëntmedezeggenschap bij zorgaanbieders en Adviesraden Sociaal Domein bij gemeentes op het gebied van GGZ en OGGZ wordt nagestreefd in Noord en Midden Limburg.
De doorontwikkeling van onze website alsook het maken van een folders en flyers blijft ook voor 2019 een activiteit. Daartoe is de werkgroep Website ingesteld.

Thema “Deskundigheidsbevorderingen en destigmatisering”:
Om onze taak te kunnen uitvoeren, alsook om bij te dragen aan het maatschappelijk herstel van onze leden en achterban, organiseren we verschillende vormen van deskundigheidsbevordering en haken aan bij kansen die ons worden geboden. In 2019 wil het Platform haar Dagelijks Bestuur en leden graag (laten) trainen in het in het openbaar naar buiten treden, zoals in fora en naar de pers, zonder het risico te lopen op versterking van stigma’s en dergelijke over GGZ en OGGZ achtergronden. Het Platform wil de omgeving van haar achterban en de mensen waar zij dagelijks mee te maken hebben in het maatschappelijke leven, ondersteunen passend met hen om te gaan.  De werkgroep keukentafelgesprekken gaat daartoe in de regio spreekuren houden voor cliënten en naasten met een (O)GGZ achtergrond over het verloop van deze gesprekken in de regiogemeenten en biedt tevens informele onafhankelijke ondersteuning  bij voorbereiding van en keukentafelgesprekken zelf. Ook worden op een informele wijze middels het spelletje “Een Steekje Los” onder andere mensen in wijken bekend en bewust gemaakt van (O)GGZ problematiek in hun omgeving. Het Platform blijft in 2019 dus  investeren in deskundigheidsbevordering.

Thema “Beleidsontwikkeling volgen en beïnvloeden”:
We zorgen er actief voor dat we goed geïnformeerd zijn via contacten met MIND Platform Psychische Gezondheid en contacten met bewegingen als De Nieuwe GGZ en het Schakelteam ‘mensen met verward gedrag’. We verdelen onze aandacht over zowel landelijke als regionale informatie-bijeenkomsten; we zijn regionaal de aandachtsfunctionaris voor landelijke ontwikkelingen en worden in die rol ook actief vanuit het land benaderd. We participeren in de verdiepingsregio Limburg ‘mensen met verward gedrag’en zo mogelijk zelfs in de pilots in Noord Limburg in werkgroepen en de stuurgroep sluitende aanpak mensen met verward gedrag. We willen bijdrages leveren in de drie projecten, “Niet acuut meldpunt”, “Time-out voorzieningen en herstelhuizen” en “Inclusieve Samenleving”.
We hebben structureel overleg met een beleidsambtenaar van gemeente Venlo en we zijn gesprekspartner voor de andere gemeenten in de regio.

De werkgroep MO-BW volgt in die zin de regionale ontwikkelingen op het gebied van Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen.

Thema: “Samenwerken en innoveren”:
We zijn lid van het Platform GGZ waarin alle relevante zorgaanbieders aangesloten zijn. We vertegenwoordigen het cliëntperspectief en dragen bij aan het anders inrichten van zorg met als doel de kwaliteit van leven van mensen met een psychische en/of psychosociale kwetsbaarheid te verbeteren. Onze inbreng is het aandragen van innovatieve interventies alsook het actief hierin een rol spelen. O.a. het introduceren van MHFA, een ‘EHBO-cursus’ voor mensen waarin geleerd wordt wat verward gedrag is en hoe je hier mee om kunt gaan.

In 2018 en doorlopend tot Roze Zaterdag in Venlo in juli 2019 gaat de Regenboogwerkgroep van het Platform ook actief deelnemen in activiteiten rondom vooral de problematiek van mensen met een LHBTI+ achtergrond en het vragen van meer aandacht hiervoor binnen en buiten zorginstellingen. Ook onderdeel van het werken naar een inclusieve samenleving.