Elk jaar wordt er door het platform een beleidsplan vastgesteld om haar doelstellingen voor dat jaar neer te leggen.

Integraal werken: nog volop in ontwikkeling | Movisie

Beleidsplan 2023

Het Platform Noord- en Midden Limburg GGZ & OGGZ wil, binnen haar algemene doelstelling als collectieve (O)GGZ belangenbehartiger, advies- en kennis uitwisselingsorgaan en netwerkorganisatie in 2023, zich richten op de volgende doelen.

Het verder ontwikkelen van het zijn van een kennisbron: een Platform dat kennis deelt en kennis en signalen ophaalt bij de achterban.

 • actuele landelijke informatie / veranderingen in de ggz, mo en bw bijhouden (partner hierin is MIND)
 • lokale/regionale informatie ontwikkelingen bijhouden
 • de website als info-kanaal verder ontwikkelen en actief gebruiken en ervoor zorgen dat de website beter gevonden wordt.
 • het Platform profileren als kennisbron
 • netwerk verder vergroten
 • actieve benadering naar de leden en achterban, o.a. via de inhoud/info op de website / nieuwsbrieven. In 2023 zal de nieuwsbrief geïntroduceerd worden.

Pro-actiever worden en zichtbaarder/bereikbaarder zijn door actief bezig te zijn met actuele onderwerpen. Actuele zaken die wij als speerpunt gaan gebruiken in 2023 zijn     

Wachtlijsten: Mind heeft de “Regionale Doorzettings Macht” ingezet waarin per regio partijen aan tafel zitten om te bespreken hoe de wachtlijsten ingekort kunnen worden, er worden casussen besproken en beslist wordt wat hiermee gedaan moet worden. Het Platform zal alles in het werk stellen om steeds zo goed mogelijk op hoogte te zijn wat zich afspeelt o.h.g.v. wachtlijsten zowel bij organisaties en gemeenten als bij degenen die op de wachtlijst staan of komen. Bovendien zal het Platform proberen om ook aan de betreffende overlegtafel in onze regio te komen.

Ervaringsdeskundigheid: het Platform gaat de taak aan om overkoepelend te worden als het gaat om ervaringsdeskundigheid in Nederland.

Herstel & Participatiemarkt 12 april van 16.00-18.30 uur

Zij zal dit doen door het oprichten van een “Vakwerkgroep” en het inzetten en bijhouden van een website voor ervaringsdeskundigheid met daarop o.a. de volgende informatie:

 • Waar zijn ervaringsdeskundigen in dienst
 • Wie zijn op zoek naar ervaringsdeskundigen
 • Wie zijn als ervaringsdeskundigen beschikbaar
 • Waar hebben ervaringsdeskundigen behoefte aan
 • Wat gaat wel en niet goed als het gaat om ervaringsdeskundigheid
 • Opleidingen tot ervaringsdeskundige en de ontwikkelingen.
 • Overleggen, bijeenkomsten/intervisiemogelijkheden/ cursussen/vakwerkgroep voor ervaringsdeskundigen
 • Actualiteit m.b.t. ervaringsdeskundigheid
 • Verhalen van ervaringsdeskundigen

Hoge energierekening: het Platform is op de hoogte van waar burgers terecht kunnen als ze hun energierekening niet meer kunnen betalen en gebruikt verschillende middelen om dit bij de burgers bekend te maken.

Zelfregie voor de burger. Steeds vaker zeggen gemeenten dat de burgers meer zelfregie moeten krijgen. Maar wat is Zelfregie eigenlijk? Het Platform wil de burgers duidelijk maken wat Zelfregie eigenlijk inhoudt, wanneer heb je wel en niet zelf de regie. En als je niet de regie hebt, hoe kan je die dan wel krijgen. Middel om de burgers dit te leren is het dat het Platform de cursus Zelfregie wil gaan verzorgen.

Cursus Zelfregie

Het willen zijn van een gesprekspartner die bovenop de actualiteit zit.

 • mogelijkheden / vaardigheden verder ontwikkelen op het gebied van pers, social media
 • bereikbaarheid voor de achterban nog beter organiseren
 • vaardigheden om woordvoerder te zijn verder ontwikkelen

Invloed hebben op beleidsontwikkeling en op de “Juiste en tijdige zorg op de Juiste plek” in de regio.

 • het hebben van gesprekspartners / contactpersonen in alle gemeenten van de regio
 • geïnformeerd worden vanuit alle gemeenten
 • aanwezig zijn bij relevante bijeenkomsten en vergaderingen
 • intern een goede focus en prioritering m.b.t. de veelheid aan thema’s die er zijn

Het zijn van een organisatie waarbinnen voor mensen uitdaging en kansen voor ontwikkeling en groei mogelijk is.

 • duidelijke taken en werkzaamheden waar mensen voor kunnen kiezen
 • oog voor kwaliteiten van mensen en deze een plek geven
 • mogelijkheden voor teamwork en samen aan taken werken
 • een goede structuur van elkaar ontmoeten

Een solide Platform zijn met een stevige basis.

 • voldoende en duurzame financiering