Wat is het Platform NML GGZ & OGGZ?

Als Platform GGZ & OGGZ NM Limburg willen wij vooral een kennisbron zijn. We zorgen ervoor dat we steeds op de hoogte zijn van de nieuwste ontwikkelingen en signalen in de ggz, maatschappelijke opvang en begeleid wonen. Zowel landelijk als regionaal. Om dit te kunnen realiseren zitten we bovenop de realiteit en zijn we gesprekspartner in tal van overleggen en bijeenkomsten. 

We willen invloed hebben op beleidsontwikkelingen en het realiseren van de “Juiste en tijdige zorg op de Juiste plek” in de regio. Hiervoor hebben we gesprekspartners/ contactpersonen in alle gemeenten van de regio, worden we voortdurend geïnformeerd vanuit alle gemeenten, zijn we aanwezig bij relevante bijeenkomsten en vergaderingen en hebben we een goede focus en voorkeursbehandeling met betrekking tot de vele thema’s die er zijn.

Binnen onze organisatie bieden wij mensen een uitdaging en de kans zich te ontwikkelen en verder te groeien. Het nieuws over lopende en startende projecten vind je op onze website.

Lid van het platform kunnen zijn (ex)cliënten en naasten van (O)GGZ zorg- en ondersteuning organisaties, cliënten- en familieraden uit de (O)GGZ, categorale cliëntenorganisaties en ervaringsdeskundigen/ervaringswerkers. Hieronder bij “Gerelateerde links” zijn diverse links naar o.a. lidorganisaties te vinden.

Donaties zijn van harte welkom. U kunt een bedrag naar keuze storten op rekening nr. : NL 37 INGB 0007 1502 91. Bij voorbaat onze hartelijke dank.

Voor vragen en aanvullende informatie kan je mailen of bellen naar Marian Peters, info@platformnmlggzenoggz.nl, tel.: 06-22788049.