Actueel

Normaliseren: de 9 waarden van mentale gezondheid

Mentale gezondheid is méér dan passende en tijdige zorg

De collectieve kennisbron van mensen met psychische problemen is het weten dat mentale gezondheid méér is dan passende en tijdige zorg. Als je een psychische aandoening hebt of krijgt wil je je nog steeds graag van betekenis voelen en andersom kunnen betekenisvolle rollen in het leven psychische problemen beheersbaar houden en/of buiten de deur houden.

Zorgen over je bestaanszekerheid brengen stress en angst met zich mee en andersom helpt het als je de financiële ruimte hebt om af en toe iets leuks met je kinderen te kunnen doen of een weekendje weg kunnen om even op adem te komen.

Mensen met langdurende psychisch problemen verliezen vaak óók de toegang tot andere waarden van mentale gezondheid, zoals betekenisvolle rollen en activiteiten in het leven en/of hun netwerk. Het meest schrijnend is het als je voor het delen van de rafeligheid van het leven (je huisdier of je moeder gaat dood…) moet wachten tot de eerstvolgende keer dat je je hulpverlener spreekt omdat je niemand en geen plek hebt waar je gewoon je verhaal kwijt kan. Ontwrichtend is het als je identiteit gaat samenvallen met je ziekte; je jezelf niet meer kan zien als iemand die méér is dan ziek of kwetsbaar.

Die collectieve kennisbron, de rode draden van decennia en wereldwijde ontelbare ervaringen, is misschien wel het meest gevormd door juist alle herstel-ervaringen; oftewel herstel-kennis. Want herstel begint vaak juist bij een ándere waarde van mentale gezondheid dan alleen de waarde “passende zorg”. Bijvoorbeeld je weer van betekenis gaan voelen of een context waarin je met ervaringsgelijken weer het beeld hervindt dat je méér bent dan je ziekte of je kwetsbaarheid.

Mensen met psychische aandoening, problemen of kwetsbaarheden weten dat mentale gezondheid méér is dan passende en tijdige zorg. Die collectieve kennisbron is voor álle inwoners van waarde: om te voorkomen dat je mentaal ongezond wordt, om mentale gezondheid te behouden én om mentale gezondheid te hervinden.

In de gewenste transformatie om te stoppen met medicaliseren geeft de collectieve kennisbron van mensen met psychische problemen een gerijpte invulling aan het begrip “normaliseren”. “Passende zorg” is weten dat passende zorg slechts 1 van de 9 waarden van mentale gezondheid is. En aandacht voor die ándere 8 waarden van mentale gezondheid maakt dat passende zorg tijdig beschikbaar is en blijft voor als die waarde nodig is.

Sonja Visser, NVZH

 

NIEUW: Welzijn op Recept nu ook in Gemeente Venlo!

Incluzio Sociale Basis is in 7 huisartsenpraktijken gestart met het concept Welzijn op Recept. Een mijlpaal omdat inwoners vanaf nu ook via de huisarts aangemeld kunnen worden voor ondersteuning met als doel laagdrempelige toeleiding naar het (in)formele netwerk in de wijk. Bovendien is hiermee een bestaande samenwerking geïntensiveerd tussen voorliggend veld (Incluzio Sociale Basis) en eerstelijnszorg (huisartsen). De korte lijnen maken direct schakelen tussen domeinen mogelijk en zorgen voor snelle, adequate en passende zorg en ondersteuning voor de inwoner.

Meer informatie vind je hier: 

https://www.incluziosocialebasis.nl/news/welzijn-op-recept-nu-ook-in-venlo/

 

Welzijn_op_recept_img

 

DSM Molensteen om de nek van de GGZ

88 procent van de psychologen en psychiaters wil dat de DSM-5 een minder grote rol krijgt in de financiering van behandelingen. Dat blijkt uit een rondgang van journalistiek onderzoeksplatform Pointer (KRO-NCRV) dat zondagavond 5 februari wordt uitgezonden . Om psychische zorg vergoed te krijgen, is een classificatie nodig uit het psychiatrisch handboek, de DSM-5. “Maar juist dit boek staat nu symbool voor de molensteen die om de GGZ hangt”, zegt hoogleraar psychiatrie Jim van Os.

Bron: Pointer

Het hele stuk kan je hier lezen: https://www.ggztotaal.nl/nw-29166-7-4176602/nieuws/dsm_staat_symbool_voor_de_molensteen_om_de_nek_van_de_ggz.html

 

Merendeel contracten tussen ggz-instellingen en verzekeraars nog niet rond.

the-eleventh-hour-1254213_640

 

De grote ggz-instellingen hebben tot nu toe met minder dan de helft van de zorgverzekeraars nieuwe contracten afgesloten. Ten koste van de cliënt, die mogelijk voor hoge zorgkosten komt te staan als zijn of haar verzekeraar geen contract sluit met de instelling waar iemand behandeld wordt en/of verblijft. MIND (de onafhankelijke maatschappelijke organisatie, die psychische gezondheid wil bevorderen en alle mensen die te maken hebben met psychische klachten ondersteunen wil ondersteunen) roept de minister op om in te grijpen en de verzekeraars aan hun plicht te houden om voldoende én tijdig zorg in te kopen.

Voor veel verzekerden geldt dat de zorg alleen volledig vergoed wordt als hun verzekeraar een contract heeft met de instelling. Anders moet de cliënt een deel zelf betalen. De onderhandelingen tussen zorgverzekeraars en ggz-instellingen lopen dit jaar nog moeizamer dan anders vanwege de hogere energie- en arbeidskosten.

Zorgverzekering kiezen zonder kennis over het zorgaanbod

MIND vraagt zich af of de zorgverzekeraar straks de rekening voor de patiënt betaalt als blijkt dat de ggz-aanbieder toch niet gecontracteerd is, maar de patiënt wel in behandeling gaat. Welke rol pakt de Nederlandse Zorgautoriteit om hiertegen op te treden en welke opdracht krijgt de NZA van de minister om hierop te handhaven? Dianne Burger, directeur-bestuurder MIND: ”In Nederland is voor een zorgstelsel gekozen waarin zorgverzekeraar en zorgaanbieders onderling moeten onderhandelen over de zorgcontracten. Opnieuw blijkt dat het zorgstelsel niet werkt. De contractering zou voor het nieuwe kalenderjaar klaar moeten zijn. Zodat mensen nog de mogelijkheid hebben om over te stappen naar een andere zorgverzekering die wél hun zorg vergoedt. Nu nemen mensen een verzekering af zonder dat ze weten welk zorgaanbod de verzekeraar vergoedt. In het Integraal Zorgakkoord is ervoor gekozen om te sturen op gecontracteerde zorg. Dan is het op zijn minst noodzakelijk dat die gecontracteerde zorg er ook is.”
 
MIND pleit sinds de invoering van het Integraal Zorgakkoord voor behoud van vrije artsenkeuze en de restitutiepolis, waarmee ongecontracteerde zorg volledig vergoed wordt. De moeizame onderhandelingen tonen opnieuw aan dat restitutiepolissen moeten blijven, zodat mensen hun geestelijke gezondheidszorg kunnen behouden. MIND roept de minister op om in te grijpen.

 

Binnenkort zijn ggz-organisaties verplicht informatie aan te leveren over cliënten bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Dit zorgde voor veel vragen bij zowel cliënten als behandelaars. Ook werden er kamervragen over gesteld. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) stelde een onderzoek in om de onderbouwing van de gegevensaanlevering goed te bekijken en na te gaan of dit juridisch gezien mag. Inmiddels is er een oordeel: De gegevensaanlevering mag, maar er zijn voorwaarden.

Naast de invoering van het zorgprestatiemodel wordt landelijk gekeken of we beter zicht kunnen krijgen op hoeveel zorg cliënten met een gelijksoortige problematiek nodig hebben, de zogenoemde zorgvraagtypering. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) gaat hiervoor gegevens verzamelen. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) oordeelde half december 2022 positief over het mogen aanleveren van gegevens aan de NZa, maar stelde wel strikte voorwaarden. De Nederlandse ggz is blij dat er nu helderheid is en gestart kan worden met de doorontwikkeling van de zorgvraagtypering.

Voorwaarden

De zorgautoriteit heeft expliciet verklaard dat zij in dit kader geen gegevens zal ontvangen die rechtstreeks te herleiden zijn tot individuele cliënten. Ook verklaarde de NZa dat de veralgemeniseerde informatie die zij ontvangt, niet gekoppeld wordt aan bestanden waarmee de informatie alsnog tot individuele personen te herleiden zou zijn. Ook stelde de AP andere strenge voorwaarden. Zo mag de NZa slechts gegevens over de periode van één jaar opvragen.

In het advies zegt de AP dat de gegevens geschikt zijn voor de verdere ontwikkeling van de zorgvraagtypering en noemt de uitvraag rechtmatig en proportioneel gelet op het maatschappelijk belang dat hiermee is gemoeid. De AP bevestigt daarnaast dat zorgverleners hun geheimhoudingsplicht mogen doorbreken voor de verplichte aanlevering aan de NZa.

Bezwaar

Wil je niet dat jouw gegevens met de NZa worden gedeeld, dan kan je bezwaar maken door samen met jouw behandelaar een privacyverklaring in te vullen. Het formulier hiervoor kan je hier downloaden https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_719080_22/

 

Wij zoeken een Secretaris

(Op vrijwillige basis) 4 dagdelen per maand

Platform NML GGZ & OGGZ is een vereniging van leden van Cliëntenorganisaties, familieorganisaties, cliëntenraden, familieraden, WMO raden en ervaringsdeskundigen, die zich richten op de belangen van de cliënt van de zorg in de brede zin.

We willen hierbij benadrukken dat het hier gaat om een verantwoordelijke functie, waarbij serieuze inzet en aanwezigheid wordt verwacht.

Taken

 • Het bijhouden van de agenda’s
 • Notuleren vergaderingen
 • Postafhandeling
 • Bijhouden van de Ledenlijst
 • Kopiëren van vergaderstukken
 • Verzorgen van de nieuwsvoorziening
 • Bijwonen van vergaderingen (1 x per maand leden en 1 x per maand DB)

Functie-eisen

 • Enige ervaring met secretariële werkzaamheden.
 • Kennis van en affiniteit met de GGZ is een pré (bijscholing wat dit betreft is mogelijk)
 • Enthousiast en gemotiveerd
 • Pro-actief

Jouw sollicitatie kan je sturen naar naar Marian Peters info@platformnmlggzenoggz.nl

Minicollege GEM (Ecosysteem Mentale Gezondheid)

In dit minicollege legt Jim van Os uit wat het Ecosysteem Mentale Gezondheid is. GEM werkt vanuit een nieuwe visie op psychisch lijden (door een andere bril kijken naar mentale problemen) en ziet wachtlijsten als een symptoom van een systeem dat transformatie behoeft. 

GEM houdt zich bezig met de uitdaging om de visie op en behandeling van psychisch lijden te moderniseren

Dit doen ze door vanuit De Nieuwe GGZ in co-creatie te bewijzen dat het kan, het te organiseren en te financieren in social trials die plaatsvinden in verscheidene plekken in het land, in het kader van IZA (het Integrale Zorgakkoord). Het is duidelijk dat het denken over psychisch lijden, het aanbod, de organisatie en financiering van zorgverlening hiertoe aanpassingen behoeft, echter zonder de fundamenten van het zorgverzekeringsstelsel te veranderen. Het belangrijkste is dat iedereen in het ecosysteem uitgaat van dezelfde onderliggende waarden van menselijkheid, gelijkwaardigheid en samenwerking. Uitgebreide informatie over GEM vind je hier: https://www.denieuweggz.nl/gem

GKA (Gelijke Kansen Alliantie) gemeente Horst aan de Maas

Een groot aantal gemeenten hebben een GKA-Agenda opgesteld met afspraken over interventies, onderzoek en kennisdelingsactiviteiten gericht op het bevorderen van kansengelijkheid binnen het onderwijs. Iedere GKA-Agenda is opgesteld vanuit een eigen, lokaal vertrekpunt.

Een aantal jaar geleden is er in het beleid extra aandacht voor preventie gekomen. Zo is er een extra impuls gegeven aan het peuterprogramma en Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE), zodat iedere peuter, ongeacht achtergrond of financiële situatie 16 uur per week gebruik kan maken van dit aanbod. Daarnaast is er een nieuw preventief jeugdbeleid opgesteld, waar kansengelijkheid een belangrijke plek in heeft. We zetten vooral in op het creëren van een positieve leefomgeving. De focus ligt niet op problemen, maar op zaken die bijdragen aan een positieve ontwikkeling bij het opvoeden en opgroeien van de jeugd. Daarnaast is er ook een preventiebudget voor het opzetten van initiatieven die hieraan bijdragen, bijvoorbeeld op het giebied van Kansrijke Start, eenzaamheid en omgaan met verlies. Een recente belangrijke ontwikkeling is dat Horst aan de Maas aan de slag gaat met het IJslands preventiemodel. Een bewezen effectieve preventieve aanpaak voor de jeugd. Met deze aanpak wordt ingezet op factoren die beschermend werken op het welbevinden van de jeugd, zoals vrije tijd, het gezin, vriendjes en school. Factoren die ook van belang zijn voor gelijke kansen.

Op deze pagina bekijkt u de GKA-Agenda https://www.gelijke-kansen.nl/gemeenten/documenten/publicaties/2022/11/2/gka-agenda-horst-aan-de-maas

Nederlands Centrum Jeugdgezondheid - Louwers

Traumasensitief werken in de Jeugd Gezondheidszorg: hoe doe je dat?

Wist je dat misschien wel de helft van alle Nederlanders in hun jeugd één of meerdere ingrijpende gebeurtenissen meemaakt? Vaak herstellen we daar goed van maar er kúnnen ook problemen ontstaan. Door traumasensitief te werken kan de JGZ een belangrijke preventieve rol spelen in het voorkomen van psychische en lichamelijke klachten en zelfs van transgenerationele overdracht van trauma. Steeds meer JGZ-organisaties in Nederland pakken deze manier van werken op. Het NCJ ging in gesprek met Volksgezondheid Gemeente Utrecht.

“We denken dat het ingebed zou moeten zijn in de JGZ. De JGZ heeft immers de opdracht om te zorgen dat ieder kind veilig, gezond en kansrijk kan opgroeien. En daar sluit traumasensitief werken naadloos bij aan.”

Lees het hele artikel hier: https://www.ncj.nl/inspiratie/traumasensitief-werken-in-de-jgz-hoe-doe-je-dat/

Diverse verzekeringen schaffen restitutiepolis af voor ggz

traffic-signs-663368_640

De afgelopen dagen hebben enkele verzekeraars hun verzekerden geïnformeerd over wijzigingen in 2023. VGZ en FBTO stoppen met de zogenaamde restitutiepolis. In 2023 moeten mensen bij deze verzekeraars 10% van de zorgkosten voor niet-gecontracteerde geestelijke gezondheidszorg zelf betalen. Dat kunnen flinke bedragen zijn. MIND vindt dit onacceptabel. De enige uitweg naar ongecontracteerde zorg via een restitutiepolis wordt nu afgesneden. De vrije artsenkeuze komt hierdoor te vervallen. MIND heeft Tweede Kamerleden opgeroepen om hier tijdens het 2-minuten debat voor de ggz vragen over te stellen.

Gevolgen groot voor mensen met ongecontracteerde zorg

Verzekerden met een restitutiepolis kregen tot nu toe 100 procent van de zorgkosten van zowel gecontracteerde als niet-gecontracteerde zorgverleners vergoed. Mensen die op dit moment een behandeling hebben, komen vanaf januari dus ineens voor kosten te staan. Dit zijn kosten naast hun zorgpremie en eigen bijdrage. Indien mensen deze kosten niet kunnen dragen, zijn er nog twee opties: overstappen naar een gecontracteerde zorgaanbieder of overstappen naar een andere verzekeraar die nog wel een restitutiepolis biedt. MIND vreest voor oplopende wachttijden bij deze gecontracteerde aanbieders en problemen voor ongecontracteerde zorgaanbieders.

Check je polis

Op 12 november moeten alle verzekeringen bekend maken wat de premies en de voorwaarden van de polissen voor 2023 zijn. Maak je gebruik van ongecontracteerde zorg of wil je dit in 2023 ontvangen? Het is dan belangrijk om goed te kijken naar de vergoedingen voor ongecontracteerde zorg. Zowel bij een restitutiepolis als een naturapolis. En voor alle mensen is het belangrijk om goed te kijken met welke aanbieders de verzekering een contract afsluit. Wordt de zorg die je krijgt, wel vergoed? Wij roepen mensen op om straks goed hun polis te checken. We zullen binnenkort een overzicht bieden van de nieuwe polissen.

Zie meer toelichting in dit bericht dat Mind samen met consumentenprogramma Radar opstelde 

https://radar.avrotros.nl/nieuws/item/zorgverlener-zonder-contract-bij-fbto-en-vgz-betaal-je-vanaf-2023-zeker-10-procent-zelf/

Logo Gemeente Leudal - YouTube

Hulp bij hoge energiekosten – Gemeente Leudal

De laatste tijd stijgen de gas- en energieprijzen enorm snel. Daar krijgt iedereen mee te maken. De gemeente Leudal helpt inwoners door het verstrekken van een eenmalig energietoeslag én gratis advies over energiebesparing.

Energieadviescentrum Roggel

Voor een persoonlijk gesprek over energie(besparing) kunnen inwoners elke werkdag van 09.00u tot 17.00u terecht bij het Energieadviescentrum. Energie-experts staan dan klaar om vragen te beantwoorden en gratis advies te geven over besparing en subsidies voor woningisolatie of zonnepanelen. Ook kan er een afspraak worden gemaakt met een energiecoach. Die is iedere middag aanwezig. Deze komt op verzoek aan huis voor advies en concrete besparingstips. Het adviescentrum is gevestigd in het Businesscentrum Leudal (Markt 6) in Roggel en vervangt de tijdelijke pop-up store in Heythuysen. Het is telefonisch bereikbaar via 0475 – 82 03 33

Inwoners die zich liever eerst digitaal oriënteren, kijken voor lokale mogelijkheden op https://www.duurzaamleudal.nl/

Klusbus

Gezinnen met een netto inkomen tot maximaal 1.893 euro kunnen gebruik maken van de Klusbus. De Klusbus wordt bemenst door medewerkers van het MensOntwikkelBedrijf en komt op aanvraag naar inwoners thuis om kleine energiebesparende maatregelen (zoals radiatorfolie, LED-lampen, tochtstrips, e.d.) aan te brengen. Hiermee bespaart een huishouden direct op energieverbruik. Bel met 0475-85 90 00 of ga naar www.leudal.nl/klusbus om gebruik te maken van de Klusbus.

Energietoeslag

Huishoudens met een laag inkomen kunnen in 2022 eenmalig een energietoeslag krijgen. Deze toeslag bedraagt maximaal € 1.300,-. Op de pagina www.leudal.nl/eenmalige-energietoeslag-2022 staat hoe de aanvraag hiervoor ingediend kan worden en de voorwaarden die gelden om hiervoor in aanmerking te komen. Inwoners die hulp nodig hebben bij het invullen van de aanvraag kunnen telefonisch contact opnemen met gemeente Leudal via 0475- 85 90 00. Ook kunnen inwoners iedere woensdag van 14.00u tot 16.00u gratis terecht bij het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) in de bibliotheek van Heythuysen (In de Neerakker 2a).    

Hulp bij schulden

Inwoners die zich zorgen maken over hun financiële situatie of die moeite hebben om alle rekeningen op tijd te betalen, staan er in Leudal niet alleen voor. Zij kunnen gratis terecht bij het Financieel Informatie Punt op dezelfde locatie en tijdstip als het IDO. Het Financieel Informatie Punt is op werkdagen bereikbaar via fip-leudal@synthese.nl of per telefoon via 0475-74 51 38.

Inwoners die merken dat het betalen van rekeningen structureel niet meer lukt, kunnen contact opnemen met een schuldhulpverlener van Plangroep via het telefoonnummer 0345-47 97 79.