Enkele doelstellingen van het platform voor haar achterban zijn onder andere:

  • Streven naar bereikbare en optimale zorg en ondersteuning
  • Herstelgerichte zorg- en ondersteuning in de brede zin
  • Verbeteren van de maatschappelijke positie in materiële en financiële zin
  • Bevorderen van maatschappelijke participatie op eigen passend niveau
  • Eigen regie en inzet ervaringsdeskundigheid
  • Tegengaan (zelf)stigmatisering en bevorderen emancipatie
  • Elkaar versterken met kennis, ervaring en een praktische gezamenlijke aanpak

Hoe werkt het platform?

Het platform werkt als een netwerkorganisatie aan haar verschillende doelstellingen op regionaal, lokaal maar ook landelijk niveau. Maandelijks komt het platform samen met een door haar bestuur opgestelde vergaderagenda. In werkgroepen worden onderwerpen of deelgebieden uit de (O)GGZ verdiepend besproken en wordt gewerkt een thema’s of projecten. Op gemeentelijk niveau werkt het platform mee in of met lokale WMO en andere (O)GGZ advies organen, terwijl er landelijk een zeer goede samenwerking met het Landelijk Platform GGZ en Mind is. Ook provinciaal wordt er geparticipeerd in overleggen op bestuurlijk en ander beleidsniveau.