Werkgroep Maatschappelijke Opvang en Begeleid Wonen (Dannenberg)
De werkgroep Maatschappelijke Opvang en Beschermd (Begeleid) wonen houdt zich bezig met de omvorming van de gecentreerde maatschappelijke opvang en beschermd wonen in de centrumgemeentes naar passende en voldoende woonvormen voor mensen met een psychische- en/of psychosociale kwetsbaarheid (in de brede zin van het woord) om in de eigen omgeving volwaardig te kunnen wonen, participeren en zo nodig de zorg en begeleiding thuis te ontvangen die nodig is. Dit is een landelijk project dat de komende jaren ook in onze regio verder vorm zal krijgen.

Regie in de Regio; het versterken van clientmedezeggenschap in de regio
Dit project is een landelijk project van MIND Platform Psychische Gezondheid, dat erop gericht is om client- en familie organisaties van mensen met een (O)GGZ kwetsbaarheid te versterken in de regio’s in het hele land.
Het Platform gaat komend jaar client- en familie organisaties ondersteunen in hun functioneren, maar vooral ook zorgaanbieders die geen (voldoende functionerende) clientmedezeggenschap hebben, er toe aanzetten om deze samen met het Platform op poten te zetten. Dit zo nodig met een zetje in de rug vanuit de financiers van de zorg.

Werkgroep financiën
(werkgroep die de financiële borging van het Platform en haar activiteiten in de gaten houdt en middelen binnen haalt voor projecten en dergelijke, zoals net genoemd bij Regie in de Regio).

Werkgroep website
Deze werkgroep houdt zich bezig met de opbouw, uitbouw en onderhoud van de website van het Platform.
Vooral om mensen op de hoogte te houden van activiteiten van het Platform. Contact leggen, maar ook vooral steeds meer kennis maken met en informeren over (O)GGZ en wat hier allemaal in om gaat en mee te maken heeft.