Werkgroep Maatschappelijke Opvang en Begeleid Wonen (Dannenberg)
De werkgroep Maatschappelijke Opvang en Beschermd (Begeleid) wonen houdt zich bezig met de omvorming van de gecentreerde maatschappelijke opvang en beschermd wonen in de centrumgemeentes naar passende en voldoende woonvormen voor mensen met een psychische- en/of psychosociale kwetsbaarheid (in de brede zin van het woord) om in de eigen omgeving volwaardig te kunnen wonen, participeren en zo nodig de zorg en begeleiding thuis te ontvangen die nodig is. Dit is een landelijk project dat de komende jaren ook in onze regio verder vorm zal krijgen.

Regie in de Regio; het versterken van clientmedezeggenschap in de regio
Dit project is een landelijk project van MIND Platform Psychische Gezondheid, dat erop gericht is om client- en familie organisaties van mensen met een (O)GGZ kwetsbaarheid te versterken in de regio’s in het hele land.
Het Platform gaat komend jaar client- en familie organisaties ondersteunen in hun functioneren, maar vooral ook zorgaanbieders die geen (voldoende functionerende) clientmedezeggenschap hebben, er toe aanzetten om deze samen met het Platform op poten te zetten. Dit zo nodig met een zetje in de rug vanuit de financiers van de zorg.

Werkgroep financiën
(werkgroep die de financiële borging van het Platform en haar activiteiten in de gaten houdt en middelen binnen haalt voor projecten en dergelijke, zoals net genoemd bij Regie in de Regio).

Werkgroep spreekuren en informele ondersteuning keukentafelgesprekken
Deze werkgroep organiseert in de regio spreekuren voor mensen uit de (O)GGZ over de kwaliteit van keukentafelgesprekken met hen door gemeentes;
-wordt voldoende tegemoet gekomen aan hun vragen?
-Wordt voldoende rekening gehouden met hun achtergrond en “stille” behoeftes?
-Is er voldoende bekendheid bij gespreksvoerders over achtergronden? etc.
Daarnaast beschikt het Platform over leden die een training hebben gevolgd tot informeel onafhankelijk ondersteuner bij keukentafelgesprekken, waar mensen zo nodig gebruik van kunnen maken. Dit in voorbereiding van, tijdens en bij evaluatie van keukentafelgesprekken voor hulp bij ondersteuning van gemeentes via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.

Werkgroep website
Deze werkgroep houdt zich bezig met de opbouw, uitbouw en onderhoud van de website van het Platform.
Vooral om mensen op de hoogte te houden van activiteiten van het Platform. Contact leggen, maar ook vooral steeds meer kennis maken met en informeren over (O)GGZ en wat hier allemaal in om gaat en mee te maken heeft.

Regenboogwerkgroep
Deze werkgroep is in het afgelopen jaar ontstaan nadat bekend werd dat Venlo en Krefeld samen de Roze Zaterdag zouden gaan organiseren als roze hoofdsteden.
Het Platform wil vooral ook de aandacht vragen voor problematiek op gebied van (O)GGZ, die in verhouding veel meer voorkomt bij LHBTI+ mensen; zoals meer suïcide, dak- en thuisloosheid en andere problematieken. Aandacht naar hulpverleners bijvoorbeeld over hoe hiermee om te gaan en dit wel, zo nodig, bespreekbaar te maken. Maar ook verder onderzoek na een groot symposium in het voorjaar van 2019 in Venlo.