Wat is het Platform NML GGZ & OGGZ?

Het Platform NML GGZ & OGGZ is een vereniging en het platform in Noord- en Midden Limburg van, voor en door mensen met een psychische, psycho-sociale of daaraan gerelateerde kwetsbaarheid.

Het platform behartigt de belangen haar achterban. Voor wie in zorg of begeleiding is, of is geweest. De belangenbehartiging is gericht op regionale en lokale overheden, zorg- en begeleiding aanbieders en de maatschappij in het algemeen,

Lid van het platform kunnen zijn (ex)cliënten en naasten van (O)GGZ zorg- en ondersteuning organisaties, cliënten- en familieraden uit de (O)GGZ, categorale cliëntenorganisaties en (O)GGZ ervaringsdeskundigen. Hieronder bij “Gerelateerde links” zijn diverse links naar o.a. lidorganisaties te vinden.

Donaties zijn van harte welkom. U kunt een bedrag naar keuze storten op rekening nr. : NL 37 INGB 0007 1502 91. Bij voorbaat onze hartelijke dank.